Aragó > es així

LLEI 7/2002, de 15 d'abril, de creació de la Comarca del Matarraña/Matarranya. Aragó. Aragó.Vinos Divertidos : Colección Wine Animals


Data de Publicació: 19/04/2002.

  En nom del Rei i com President de la Comunitat Autònoma d'Aragó, promulgo la present Llei, aprovada per les Corts d'Aragó, i ordeno es publiqui en el «Butlletí Oficial d'Aragó» i en el «Butlletí Oficial de l'Estat», tot això de conformitat amb el disposat en l'article 20.1 de l'Estatut d'Autonomia.

  PREAMBULO

L'article 5 de l'Estatut d'Autonomia d'Aragó preveu que una Llei de les Corts d'Aragó podrà ordenar la constitució i regulació de les comarques.

<  En desenvolupament d'aquesta previsió estatutària, la Llei 10/1993, de 4 de novembre, de Comarcalització d'Aragó, regula la comarca com entitat local i nou nivell d'administració pública que pot estructurar-se l'organització territorial d'Aragó.

    Aquesta Llei establix les normes generals a les quals s'ajustarà l'organització comarcal i disposa que la creació de cada comarca es realitzarà per Llei de les Corts d'Aragó, partint de la iniciativa adoptada pels municipis que hagin d'integrar-la o per una mancomunitat d'interès comarcal.

    Per altra banda, la Llei 8/1996, de 2 de desembre, de Delimitació Comarcal d'Aragó, així com l'aplicació de l'article 75 de la Llei 7/1999, de 9 d'abril, d'Administració Local d'Aragó, que modifica a l'anterior, estableixen els municipis que integren la Comarca del Matarraña/Matarranya. Aquest mateix article remet a la Llei de Comarcalització d'Aragó la regulació de les comarques.

    La iniciativa de creació de la comarca ha estat adoptada mitjançant acord dels plens dels Ajuntaments respectius adoptat amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres, promoguda per un nombre de municipis superior a les dues terceres parts dels quals han de constituir la comarca yrepresentando més de les dues terceres parts del cens electoral.

    Aquesta iniciativa es basa en un estudi documentat que justifica lacreación de la Comarca del Matarraña/Matarranya, fonamentada en l'existència de vincles territorials, històrics, econòmics, socials i culturals entre els municipis que la formen, en la conveniència de la gestió supramunicipal dels serveis que van a prestar i en la seva viabilitat econòmica.

    El ric Matarraña/Matarranya i els seus afluents són els elements geogràfics que aglutinen unes terres en les quals l'aigua cobra especial protagonisme. Aquest element, del que històricament s'ha vingut aprofitant la seva força motriu amb l'establiment de batanes, almazaras i molins, no només alimenta el regadiu, sinó que també proporciona amb el seu poder erosivo paisatges d'espectacular bellesa. El territori de la comarca destaca com una zona setrill de reconegut prestigi, complementant la seva economia amb els derivats del bestiar porcino i amb un desenvolupament turístic cada vegada més assentat i basat en els seus recursos paisatgístics i monumentals. La Comarca del Matarraña/Matarranya té a més en la seva llengua i lèxics propis un dels elements singulars que li confereixen una acusada personalitat. Per altra banda , la positiva experiència al llarg de la dècada passada de la Mancomunitat del Matarraña/Matarranya Turolense és el suport i la garantia per a una gestió satisfactòria de la nova comarca a constituir.

    El Govern d'Aragó, per acord de 3 d'octubre de 2000, va resoldre favorablement sobre la procedència i viabilitat de la Comarca del Matarraña/Matarranya, d'acord amb les dades i estudis continguts en la documentació aportada pels ajuntaments promotors de la iniciativa.

    Redactat el corresponent avantprojecte de Llei, per Ordre del Departament de Presidència i Relacions Institucionals de 19 d'octubre de 2000 (BOA n.º 130, de 27 d'octubre de 2000) es va sotmetre a informació pública per termini de quatre mesos.

    En aquest període, els ajuntaments de Monroyo/Montroig i Torre d'Arqueges/Torredarques, pertanyents a la Delimitació Comarcal del baix Aragó, van sol·licitar la seva incorporació a la Delimitació Comarcal del Matarraña/Matarranya.

    A la vista d'aquestes peticions, el Departament de Presidència i Relacions Institucionals, conforme a l'acord arribat amb els partits polítics amb representació parlamentària en les Corts d'Aragó sobre el procediment a seguir en les sol·licituds de canvi de delimitació comarcal, va procedir a consultar als ajuntaments integrants de les delimitacions comarcals de Sota Aragó i Matarraña/Matarranya el seu parer sobre que els municipis de Monroyo/Montroig i Torre d'Arqueges/Torredarques poguessin arribar a formar part d'aquesta última delimitació comarcal mitjançant l'aprovació de la llei corresponent.

    Sobre la base dels resultats d'aquesta consulta, favorables al canvi de delimitació comarcal sol·licitat, el projecte de llei ha inclòs als municipis de Monroyo/Montroig i Torre d'Arqueges /Torredarques en la Comarca del Matarraña/Matarranya, modificant la composició d'aquesta delimitació comarcal recollida en la Llei 8/1996, de Delimitació Comarcal d'Aragó, i que ja va ser modificada anteriorment per l'aplicació de l'article 75.2 de la Llei 7/1999, d'Administració Local d'Aragó.

    Finalment, i com a conseqüència de l'experiència procedent de l'aprovació per les Corts d'Aragó de les primeres lleis de creació de comarques, el Departament de Presidència i Relacions Institucionals ha realitzat una sèrie de modificacions sobre el text sotmès a informació pública. Aquests canvis tenen en compte les esmenes aprovades en els diferents projectes de Llei de creació de comarques ja tramitats, i que no van poder, per tant, ser recollits en l'avantprojecte de Llei que simultàniament estava sotmès a exposició pública. La seva justificació està en la conveniència d'evitar debats sobre qüestions ja discutides en el parlament aragonès i a harmonitzar els successius projectes de Llei de creació de comarques que es vagin tramitant.

    La Llei crea la Comarca del Matarraña/Matarranya menjo entitat local territorial i regula dintre del marc establert per la Llei de Comarcalització d'Aragó, els seus aspectes peculiars: la seva denominació, capitalitat, competències, organització, règim de funcionament, personal i Hisenda comarcal.

    Quant a les competències pròpies, se li atribuïx una àmplia llista de matèries en les quals podrà ocupar funcions, preveient que la determinació dels traspassos de serveis i mitjos s'efectuï a través de les corresponents comissions mixtes.

    En les normes relatives a organització es fixa el nombre de membres del Consell Comarcal, conformement a la població de la comarca, es completa la regulació de la seva elecció, es fixa el nombre de vicepresidents i es preveu l'existència d'una Comissió Consultiva, integrada per tots els Alcaldes de les Entitats locals de la comarca.

    En relació amb el personal es contempla la figura del Gerent, amb funcions de gestió i impuls dels serveis.

    Entre els preceptes relatius a la Hisenda comarcal, s'enumeren els seus ingressos, les aportacions municipals i el seu règim pressupostari i comptable.

    L'assumpció de competències per part de la comarca que anteriorment tenien atribuïdes les mancomunitats no fa aconsellable la pervivència d'aquestes últimes, regulades en l'article 77 de la Llei 7/1999, de 9 d'abril, d'Administració Local d'Aragó, quan existeixi coincidència de fins i interessos amb els definits per a la Comarca. No cal oblidar que la creació de la comarca és conseqüència d'una Llei de les Corts d'Aragó promoguda, en primera instància, pels municipis de la Delimitació Comarcal. Per això, aquesta Llei inclou una disposició que fixa els criteris i orientacions en les relacions de la Comarca amb les mancomunitats que existeixin en la Delimitació Comarcal del Matarraña/Matarranya.

    En definitiva, la Llei configura la nova entitat local que es crea, amb atenció a les seves peculiaritats i interessos, fent possible la institucionalització de la Comarca del Matarraña/Matarranya, com entitat supramunicipal que ha de donar resposta a les necessitats actuals de gestió de serveis públics i servir de nivell adequat per a la descentralització de competències per part de la província i de la Comunitat Autònoma, acostant la responsabilitat de la seva gestió a les seves destinataris.

    CAPITULO I Disposicions generals Article 1.-Creació i denominació.

    1. Es crea la Comarca del Matarraña/Matarranya, integrada pels municipis de Arens de Lledó/Arenys de Lledó, Beceite/Beseit, Calaceite/Calaceit, Cretas/Queretes, Fórnoles/Fórnols, La Fresneda/La Freixneda, Fuentespalda/Fontdespatla, Lledó, Mazaleón/Massalió, Monroyo/Montroig, Peñarroya de Tastavins/Pena-vermella de Tastavins, La Portellada, Ráfales/Ráfels, Torre d'Arqueges/Torredarques, Torre del Compte/La Torre del Comte, Valdeltormo/La Vall del Tormo, Valderrobres/Vall de Roures i Valjunquera/Valljunquera.

    2. El territori de la comarca és el constituït pel conjunt dels termes dels Municipis que la integren.

    Article 2.-Capitalitat.

    1. La Comarca del Matarraña/Matarranya té la seva capitalitat administrativa en el municipi de Valderrobres/Vall de Roures, on tindran la seva seu oficial els òrgans de govern de la mateixa. La capitalitat cultural té la seva seu en el municipi de Calaceite/Calaceit.

    2. Sense perjudici de l'anterior, els serveis que presti la comarca podran establir-se en qualsevol lloc dintre dels límits del territori comarcal.

    Article 3.-Personalitat i potestats.

    1. La Comarca del Matarraña/Matarranya, com Entitat local territorial, té personalitat jurídica pròpia i gaudeix de capacitat i autonomia per al compliment de les seves fins.

    2. En l'exercici de les seves competències, corresponen a la Comarca del Matarraña/Matarranya totes les potestats i prerrogatives reconegudes a la comarca en la legislació aragonesa.

    CAPITULO II Competències Article 4.-Competències de la Comarca.

    1. La Comarca del Matarraña/Matarranya tindrà al seu càrrec l'execució d'obres, la prestació de serveis i la gestió d'activitats de caràcter supramunicipal, cooperant amb els municipis que la integren en el compliment de les seves fins pròpies.

    2. Així mateix, la Comarca del Matarraña/Matarranya representarà els interessos de la població i del territori comprès dintre de la delimitació comarcal, en defensa de la solidaritat i de l'equilibri dintre del territori de la Comunitat Autònoma d'Aragó.

    Article 5.-Competències pròpies.

    1. La Comarca del Matarraña/Matarranya podrà exercir competències en les següents matèries:

    1) Ordenació del Territori i Urbanisme.

    2) Transports.

    3) Protecció del Medi ambient.

    4) Servei de recollida i tractament de residus urbans.

    5) Sanitat i salubritat pública.

    6) Acció Social.

    7) Agricultura, ramaderia i forests.

    8) Cultura.

    9) Patrimoni cultural i tradicions populars.

    10) Esport.

    11) Joventut.

    12) Promoció del turisme.

    13) Artesania.

    14) Protecció dels consumidors i usuaris.

    15) Energia, promoció i gestió industrial.

    16) Fires i mercats comarcals.

    17) Protecció civil i prevenció i extinció d'incendis

    18) Ensenyament.

    19) Aquelles altres que amb posterioritat a la present Llei poguessin ser exercides en el futur per les comarques, conforme a la legislació sectorial corresponent.

    2. Igualment, la comarca podrà exercir la iniciativa pública per a la realització d'activitats econòmiques d'interès comarcal i participarà, si escau, en l'elaboració dels programes d'ordenació i promoció de recursos agraris de muntanya i en la gestió d'obres d'infraestructura i de serveis públics bàsics que en ells s'incloguin.

    Article 6.-Assistència i cooperació amb els municipis.

    1. La Comarca del Matarraña/Matarranya crearà un servei de cooperació i assistència dirigit a prestar assessorament als municipis que ho sol·licitin en les matèries jurídic-administrativa, econòmica, financera i tècnica.

    2. Igualment, cooperarà amb els municipis que la integren establint i prestant els serveis mínims obligatoris que resultessin d'impossible o molt difícil compliment, en els supòsits previstos en la legislació aragonesa sobre Administració Local. Amb tal fi, l'acord de dispensa fixarà les condicions i aportacions econòmiques que procedeixin.

    3. La Comarca del Matarraña/Matarranya prestarà les funcions corresponents al lloc de Secretaria-Intervenció en els supòsits previstos en la legislació aragonesa sobre comarcalització. En aquest cas, la seu administrativa estable del lloc de treball radicarà en les oficines comarcals corresponents, sense perjudici que s'asseguri la comunicació entre aquestes oficines i el municipi exempt per mitjans telefònics i altres sistemes de telecomunicació, així com l'assistència del personal habilitat necessari a les sessions municipals i a aquells altres actes que així calgui per la seva importància o l'especial necessitat d'assessorament jurídic i tècnic.

    4. A aquests efectes, i per a millorar la gestió administrativa en general, es fomentarà la signatura de convenis de col·laboració per a l'intercanvi de serveis i aplicacions de gestió administrativa a través de la Xarxa Autonòmica de Comunicacions Institucionals (RACI) amb tots els Ajuntaments de la Comarca del Matarraña/Matarranya en el menor termini de temps possible.

    Article 7.-Competències transferides i delegades.

    1. La Comarca del Matarraña/Matarranya podrà assumir competències transferides o delegades de l'Administració de la Comunitat Autònoma, de la Província de Terol i dels municipis que la integren, sempre que amb això es millori l'eficàcia de la gestió pública, amb l'abast, contingut i condicions establertes en la legislació aragonesa sobre Administració Local.

    2. En tot cas, en la transferència o delegació de competències s'estarà al previst en l'article 9.4 de la Llei 10/1993, de 4 de novembre, sobre Comarcalització d'Aragó, tant quant als mitjans precisos per al seu exercici com a l'acceptació expressa per part del Consell Comarcal.

    Article 8.-Encomana de gestió.

    1. La Comarca del Matarraña/Matarranya, a través de l'encomana de la gestió ordinària de determinats serveis, podrà realitzar funcions executives corresponents a competències de l'Administració de la Comunitat Autònoma i de la província de Terol, prèvia la tramitació procedent, quan per les seves característiques no requereixin unitat de gestió ni el seu exercici directe.

    2. Igualment, a través de l'encomana de la gestió ordinària de determinats serveis, un o diversos municipis podran realitzar funcions executives corresponents a competències de la comarca quan suposi una millora en la seva prestació.

    Article 9.-Exercici de les competències.

    1. Els acords i resolucions que adoptin els òrgans de govern de la Comarca del Matarraña/Matarranya en l'exercici de les seves competències obligaran tant als Ajuntaments que la integren com a les persones físiques i jurídiques a qui puguin afectar.

    2. La Comarca del Matarraña/Matarranya podrà utilitzar per al desenvolupament de les seves fins qualsevol de les formes i mitjos d'actuació previstos en l'ordenament jurídic vigent.

    3. En els casos que la prestació dels serveis així ho requereixi, el Consell Comarcal aprovarà el corresponent Reglament que es reculli la seva normativa específica.

    CAPITULO III Organització comarcal Article 10.-Organos.

    1. Són òrgans de la Comarca:

    a) El Consell Comarcal.

    b) El President.

    c) Els Vicepresidents.

    d) La Comissió de Govern.

    i) La Comissió Especial de Comptes.

    2. El Consell Comarcal, mitjançant l'aprovació per majoria absoluta del Reglament Orgànic Comarcal, podrà regular els òrgans complementaris que consideri necessaris, l'estructura administrativa de l'ens comarcal i les relacions entre els òrgans comarcals i els municipis respectius.

    3. En tot cas existirà una Comissió Consultiva, integrada per tots els Alcaldes de les Entitats Locals de la comarca, que es reunirà, almenys, dues vegades a l'any per a conèixer el pressupost i el programa d'actuació comarcal, així com qualsevol altra qüestió que per la seva rellevància es consideri convenient sotmetre al seu coneixement, a proposta del Consell o del President.

    Article 11.-Consell Comarcal.

    1. El govern i l'administració de la Comarca del Matarraña/Matarranya correspondran al Consell Comarcal, integrat pel president i els Consellers.

    2. El nombre de membres del Consell Comarcal és de dinou.

    Article 12.-Elecció i proclamació dels consellers.

    1. Una vegada realitzada l'assignació de llocs conforme al disposat en la legislació aragonesa sobre Comarcalització, la Junta Electoral competent convocarà separadament, dintre dels cinc dies següents, a tots els regidors dels respectius partits polítics, coalicions, federacions i agrupacions que hagin obtingut llocs en el Consell Comarcal perquè designin d'entre ells a les persones que hagin de ser proclamades membres i, a més, els suplents que hagin d'ocupar les vacants eventuals, en nombre mínim de cinc o igual al nombre de candidats si els llocs que corresponen no arriben a aquesta xifra.

    2. Cap partit, coalició, federació o agrupació podrà designar a més d'un terç dels membres que li corresponguin en el Consell Comarcal entre regidors que siguin del mateix municipi, excepte els casos que això impedeixi ocupar tots els llocs que li corresponguin.

    3. Una vegada efectuada l'elecció, la Junta Electoral proclamarà als membres del Consell Comarcal electes i als suplents, lliurarà les corresponents credencials i enviarà al Consell Comarcal la certificació acreditativa. La composició del mateix es farà pública en els taulers d'anuncis dels municipis de la comarca i en el «Butlletí Oficial d'Aragó».

    4. En cas de mort, incapacitat o incompatibilitat d'un conseller comarcal o de renúncia a la seva condició, la vacant s'ocuparà mitjançant un dels suplents, seguint l'ordre establert entre ells. Si no és possible ocupar alguna vacant perquè els suplents designats ja han passat a ocupar vacants anteriors, haurà de procedir-se a una nova elecció de consellers comarcals, de conformitat amb el procediment establert en l'apartat 1.

    Article 13.-Estatut dels Consellers comarcals.

    1. Els càrrecs de President i de Consellers de la Comarca seran gratuïts, sense perjudici de la percepció de les indemnitzacions per raó del servei que pugui fixar el Consell Comarcal en concepte de dietes i despeses de desplaçament.

    2. Quan l'exercici dels càrrecs requereixi la dedicació exclusiva o especial dels membres del Consell Comarcal, s'estarà al disposat en la normativa aragonesa sobre Administració Local.

    Article 14.-Elecció del President.

    1. El President de la comarca serà triat d'entre els membres del Consell comarcal, en la mateixa sessió constitutiva i per majoria absoluta de vots, en primera votació, i per majoria simple, en segona votació. En cas d'empat, es procedirà a una tercera votació, i si en la mateixa es produïx novament empat, serà triat el candidat de la llista amb més consellers. Si les llistes tenen el mateix nombre de consellers, serà triat el candidat de la llista amb un nombre major de regidors de la Comarca. Si torna a produir-se nou empat, serà triat el candidat de la llista que major nombre de vots hagués obtingut en les últimes eleccions dintre de la comarca, i de persistir l'empat, es dilucidarà per sorteig.

    2. El President podrà ser destituït del càrrec mitjançant moció de censura, de forma anàloga al previst en la Llei Orgànica del Règim Electoral General per als municipis. A aquests efectes, podran ser candidats al càrrec de President tots els Consellers.

    3. El President podrà plantejar al Consell Comarcal la qüestió de confiança en els termes previstos en la Llei Orgànica del Règim Electoral General.

    Article 15.-Competències del President i del Consell Comarcal.

    1. El Consell Comarcal i el seu President exerciran les atribucions i ajustaran el seu funcionament a les normes relatives al Ple de l'ajuntament i a l'Alcalde contingudes en la legislació de règim local i en les lleis de caràcter sectorial.

    2. No obstant això, correspondrà al Consell Comarcal l'aprovació de les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball Article 16.-Vicepresidents.

    1. Els Vicepresidents, en nombre màxim de dos, seran lliurement nomenats i cessats pel president entre els Consellers Comarcals. L'estatut general dels Vicepresidents serà determinat pel reglament Orgànic.

    2. Els Vicepresidents substituiran pel seu ordre al President en cas de vacant, absència o malaltia i exerciran aquelles atribucions que el President expressament els delegui.

    Article 17.-Comissió de Govern.

    La Comissió de Govern estarà integrada pel president i un nombre de consellers no superior a un terç del nombre legal dels mateixos, nomenats i separats lliurement per aquell, adonant al Consell. En tot cas, els Vicepresidents formaran part del terç referit. Correspondrà a aquesta Comissió l'assistència al President així com aquelles atribucions que determini el Reglament Orgànic Comarcal o li deleguin el Consell i el President, ajustant el seu funcionament a les normes relatives a la Comissió de Govern de l'Ajuntament continguda, en la legislació de règim local.

    Article 18.-Comissió Especial de Comptes.

    La Comissió Especial de Comptes estarà constituïda per membres de tots els grups polítics integrants del Consell Comarcal informarà els comptes anuals de la Comarca abans de ser aprovades pel consell Comarcal.

    CAPITULO IV Règim de funcionament Article 19.-Principis generals.

    El règim de funcionament i el procediment d'adopció d'acords dels òrgans comarcals serà l'establert en la legislació de règim local.

    Article 20.-Sessions.

    1. El Consell Comarcal celebrarà una sessió ordinària cada dos mesos i es reunirà amb caràcter extraordinari sempre que sigui convocada pel president, per pròpia iniciativa o a proposta de la quarta part dels seus membres. En el cas de sol·licitud de convocatòria, la celebració de la mateixa no podrà demorar-se per més de quinze dies hàbils des que hagi estat sol·licitada.

    2. Respecte de la convocatòria, desenvolupament de les sessions, adopció d'acords, quòrum de constitució i votacions, s'estarà al disposat per les lleis i reglaments de Règim Local.

    CAPITULO V Personal Article 21.-Principis generals.

    1. L'estructura i règim jurídic del personal al servei de la comarca es regirà per la legislació bàsica de l'Estat i la normativa aragonesa sobre Administració Local.

    2. Correspon al Consell Comarcal l'aprovació de la plantilla del seu personal conforme a les dotacions pressupostàries corresponents.

    3. En tot cas, la selecció del personal es portarà a terme d'acord amb el previst en l'article 32.2 de la Llei 10/1993, de 4 de novembre, sobre Comarcalització d'Aragó.

    Article 22.-Funcionaris amb habilitació de caràcter nacional.

    1. Són funcions públiques necessàries la responsabilitat de les quals està reservada a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional:

    a) La de Secretaria comprensiva de la fe pública i assessorament legal preceptiu.

    b) El control i fiscalització interna de la gestió econòmic-financera i pressupostària i la comptabilitat, tresoreria i recaptació.

    2. Les places, la classificació de les quals se sol·licitarà al Govern d'Aragó, seran proveïdes mitjançant concurs de mèrits.

    Article 23.-Gerent comarcal.

    Si les necessitats funcionals de la comarca ho aconsellen, podrà crear-se un lloc de treball denominat Gerent, al que correspondrà la gestió tècnica i executiva, així com l'impuls dels serveis de la mateixa.

    CAPITULO VI Hisenda comarcal Article 24.-Ingressos.

    1. La Hisenda de la Comarca del Matarraña/Matarranya estarà constituïda pels següents recursos:

    a) Els ingressos procedents del seu patrimoni i altre de Dret privat.

    b) Les taxes i preus públics per la prestació de serveis o realització d'activitats de la seva competència.

    c) Contribucions especials.

    d) Les subvencions i altres ingressos de Dret públic.

    i) Transferències de la Comunitat Autònoma i de la província en concepte de:

    -Participació en els seus ingressos sense caràcter finalista.

    -Traspassos de mitjans en virtut de redistribució legal.

    -Transferència o delegació de competències.

    f) Les aportacions dels municipis que la integren.

    g) Els procedents d'operacions de crèdit.

    h) El producte de les multes i sancions imposades en l'àmbit de les seves competències.

    i) Qualssevol altres que resultin establerts mitjançant Llei.

    2. El Ple del Consell Comarcal establirà els criteris per a determinar les aportacions dels municipis. Aquestes aportacions, que es revisaran anualment, seran en tot cas proporcionals al nombre d'habitants i a l'aprofitament dels serveis que la comarca presti, sense perjudici que puguin introduir-se índexs correctors com el nivell de renda i riquesa dels municipis.

    3. Els municipis que integren la Comarca del Matarraña/Matarranya podran delegar en la mateixa les seves facultats tributàries de gestió, liquidació, inspecció i recaptació, sense perjudici de les delegacions i altres fórmules de col·laboració que puguin establir-se amb altres Administracions públiques.

    Article 25.-Règim pressupostari i comptable.

    1. El Consell Comarcal aprovarà anualment un pressupost, en el qual s'inclouran totes les seves previsions econòmiques per a l'exercici, tant ordinàries com d'inversió.

    2. Aquest pressupost s'ajustarà quant a la seva estructura i normes de formació a les aplicables amb caràcter general a les entitats locals. Durant el període d'exposició al públic, els ajuntaments membres de la comarca podran presentar també reclamacions i suggeriments.

    3. En el cas que el pressupost de la Comarca es liquidés amb superàvit, podrà destinar-se a la millora de les seves instal·lacions i activitats.

    4. Si el romanent excedís de les previsions per a aquestes millores, podrà acordar-se la seva destinació, en tot o en part, a minorar les aportacions dels ajuntaments membres als pressupostos de la comarca, en la proporció que correspongui a l'import dels mateixos.

    5. El règim financer, pressupostari, d'intervenció i comptabilitat de la Comarca del Matarraña/Matarranya serà l'establert en la legislació de règim local.

    Article 26.-Patrimoni.

    El Patrimoni de la Comarca estarà integrat per tota classe de béns, drets i accions que legítimament adquireixi, bé a la seva constitució o amb posterioritat. A aquest efecte, haurà de formar-se un inventari, de conformitat amb les disposicions aplicables en general a les entitats locals.

    Article 27.-Aportacions municipals i obligatorietat.

    1. Les aportacions municipals, la quantia global de les quals es fixarà conformement al pressupost aprovat pel consell Comarcal, es distribuiran entre els municipis que la integren en funció del nombre d'habitants i, en el cas d'existir serveis d'utilització potestativa, en funció dels serveis prestats per la Comarca a cada municipi.

    2. Les aportacions a la comarca tindran la consideració de pagaments obligatoris per als municipis integrants de la mateixa. Aquestes aportacions es realitzaran en la forma i terminis que determini el Consell Comarcal.

    3. Si algun municipi es retardés en el pagament de la seva quota per termini superior a un trimestre, el President li requerirà el seu pagament en un termini de vint dies. Transcorregut aquest termini sense haver-la fet efectiva, el President podrà sol·licitar dels òrgans de l'Administració central, autònoma o provincial, la retenció de les quotes pendents a càrrec de les transferències de caràcter incondicionado i no finalista que tingués reconegudes l'Ajuntament deutor per al seu lliurament a la comarca. Aquesta retenció es considerarà autoritzada pels Ajuntaments, sempre que s'acompanyi la certificació reglamentària de descobert.

    DISPOSICIONS ADDICIONALS Primera.-Alteració de termes municipals.

    L'alteració dels termes municipals d'algun dels municipis integrants de la Comarca suposarà, si escau, la modificació paral·lela dels límits de la Comarca sense necessitat de la modificació de la present Llei.

    Segona.-Nomenament d'una Comissió Gestora i cessament de l'Alcalde i dels regidors del municipi.

    Quan com a conseqüència d'una alteració de termes municipals o d'altres causes previstes en la legislació de règim local, es designi una Comissió Gestora en algun municipi de la comarca i cessin l'Alcalde i els Regidors del mateix, aquests perdran la condició de Consellers Comarcals, cobrint-se la seva vacant amb els suplents pel seu ordre.

    Tercera.-Registres.

    Els Registres de les diverses Entitats Locals integrants de la comarca tindran la consideració de Registres delegats del general de la comarca a l'efecte d'entrada, sortida i presentació de documents.

    Quarta.-Modificacions en el cens.

    Si es produïssin variacions en el cens dels municipis que suposessin modificar el nombre de consellers conforme al disposat amb caràcter general per a la comarca en la legislació aragonesa, aquesta modificació s'aplicarà en l'elecció i constitució del següent Consell Comarcal sense que sigui precisa la modificació expressa de la present Llei.

    Cinquena.-Transferència o Delegació de competències de les províncies.

    El Govern d'Aragó impulsarà el procés de transferències en el context de les Comissions mixtes creades a aquest efecte, a fi que la Comarca del Matarraña/Matarranya pugui assumir la gestió del Pla provincial d'obres i serveis de la Diputació Provincial de Terol en el seu àmbit territorial i en la quantia econòmica percentual corresponent.

    Sisena.-Mancomunitats.

    1. L'assumpció per la Comarca del Matarraña/Matarranya de les seves competències pròpies en els diferents sectors de l'acció pública, conforme al previst en l'article 5 d'aquesta Llei, durà amb si que la comarca succeeixi a les mancomunitats les fins de les quals siguin coincidents i estiguin incloses en el seu àmbit territorial. En conseqüència, es procedirà al traspàs per les mancomunitats a favor de la comarca de les corresponents funcions i serveis i dels mitjans adscrits a la seva gestió, entenent-se incloses entre ells les transferències per a despeses corrents i inversions concedides pel govern d'Aragó i altres Administracions per al finançament dels serveis mancomunats.

    2. La Comarca del Matarraña/Matarranya i les mancomunitats afectades procediran a concretar els termes dels traspassos als quals es refereix l'apartat 1 de la present disposició, de manera que la dissolució i liquidació d'una mancomunitat per conclusió del seu objecte, quan procedís, garanteixi la continuïtat en la prestació dels serveis 3. En aquells casos que una mancomunitat inclogui municipis pertanyents a una delimitació comarcal distinta de la Comarca del Matarraña/Matarranya, es procedirà a concretar les fins que han de ser assumits per aquesta comarca en relació amb els municipis pertanyents al seu propi àmbit territorial. A la vista de la repercussió que això suposi, es plantejarà la modificació dels estatuts de la mancomunitat per a adaptar la seva composició i fins a la nova situació. Si això fes inviable la continuïtat de la mancomunitat o no pogués garantir-se la prestació dels corresponents serveis, la Comarca del Matarraña/Matarranya podrà formalitzar convenis per a assegurar el seu manteniment amb els municipis interessats de la delimitació comarcal limítrofa fins a tant es constitueixi la corresponent comarca.

    DISPOSICIONS TRANSITÒRIES Primera.-Primera elecció dels consellers comarcals i constitució del Consell comarcal.

    1. La Junta Electoral d'Aragó, en la seu de les Corts d'Aragó, procedirà, en el termini màxim d'un mes després de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, a realitzar les actuacions previstes en el seu article 12, prenent com referencia els resultats de les últimes eleccions municipals celebrades en els municipis integrats en la Comarca.

    2. El Consell Comarcal es constituirà en sessió pública en la capital de la Comarca el quinzè dia hàbil posterior a l'acte de proclamació dels membres electes. A tal fi es constituirà una Mesa de edat integrada pels consellers de major i menor edat presents en l'acte, actuant com Secretari el qual ho sigui de l'Ajuntament de la capitalitat administrativa.

    Segona.-Comissions Mixtes de Transferències.

    A fi de preparar la transferència o delegació de funcions i serveis a la Comarca del Matarraña/Matarranya, dintre del mes següent a la constitució del Consell Comarcal, es crearà, per Decret del Govern d'Aragó, una Comissió paritària amb representants de l'Administració de la Comunitat Autònoma d'Aragó i de la comarca. Aquesta Comissió elaborarà els calendaris i contingut de transferències i delegacions, així com les propostes de traspassos i mitjos que hagi de rebre la Comarca del Matarraña/Matarranya. Així mateix, en igual termini i amb les mateixes fins, es constituirà la Comissió de Transferències entre la Diputació Provincial de Terol i la Comarca del Matarraña/Matarranya.

    DISPOSICIONS FINALS Primera.-Legislació supletòria.

    En el no previst en la present Llei, serà d'aplicació l'establert en les lleis i reglaments aragonesos sobre Administració Local.

    Segona.-Habilitació de desenvolupament reglamentari.

  Es faculta al Govern d'Aragó per a dictar les disposicions reglamentàries precises per al desenvolupament de la present Llei.

    Tercera.-Entrada en vigor.

    La present Llei entrarà en vigor l'endemà al de la seva publicació en el «Butlletí Oficial d'Aragó».

    Així ho disposo a l'efecte de l'article 9.1 de la Constitució i els corresponents de l'Estatut d'Autonomia d'Aragó.

  Zaragoza, 15 d'abril de 2002.

  El President del Govern d'Aragó, MARCELINO IGLESIAS RICOUQuan el sol molt escalfa, sospita tempesta.
El bon vi no mereix provar qui no sap paladejar.
Fins el mosquit té el seu cor.Índex sobre Aragó

Un recull imatges antigues amb les millors il.lustracions històriques.
Les fotografías mes actuals et mostraran un Aragó actiu.
i afegir al teu visualització unes imatges de Sant Jordi Patró de Aragó.

Tens una invitació a recórrer la Província de Saragossa.

Pots personalitzar el teu ordinador amb imatges de fons, sons i animacions.

Mira els dibuixos a ploma de Miguel Brunet.Huesca | Teruel | Zaragoza | Aragó | Inici
Turisme La Seu | El Pilar | Goya | Museu Zaragoza
Aigualeix | Fauna | Flora | Geología | Fongs | Naturalesa a Aragó
Indice Alfabètic | Temàtic | Mapes | Altres AdrecesAragon es aixi

Copyright 1996-2020 © All Rights Reserved Francisco Javier Mendívil Navarro, Aragó.

Si creus que falta alguna cosa, o està confós escriu-nos

Avís Legal. Esta actividad de la Asociación Cultural Aragón Interactivo y Multimedia
Espera acostar-Aragó a casa teva.
L'aigua a Aragó, una promesa de futur